วิสัยทัศน์ (Vision)


วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

ธัญญาท้องถิ่นน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์  ระบบบริหารการจัดการที่ดี

 


พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา


พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พันธกิจที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาประสิทธิภาพ บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานด้านสังคม  

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ  ฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

พันธกิจที่ 6  พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนในรูปแบบเกษตรอินทรีย์

พันธกิจที่ 7  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนในด้านต่างๆและ   พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page