1. นโยบายและยุทธศาสตร์

            นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

            ๑) ด้านพัฒนาการศึกษาและกีฬา

                     ๑.๑) ส่งเสริมอาหารกลางวันเด็ก อาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญาให้พอเพียงและทั่วถึง

                     ๑.๒) สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ยากจน  ทุนนักเรียนเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนในเขต อบต.ธัญญา

                     ๑.๓) สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดให้ทั่วถึง

                     ๑.๔) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนและศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๑.๕) ส่งเสริมให้มีห้องสมุดพร้อมคอมพิวเตอร์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๑.๖) สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และสนับสนุนให้มีสนามกีฬาชุมชน

                     ๑.๗) สนับสนุนกีฬาทุกประเภทของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๑.๘) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน

                     ๑.๙) จัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ให้ครบทุกหมู่บ้าน

                     ๑.๑๐) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๑.๑๑) สนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียนและศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

            ๒) ด้านพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                     ๒.๑) จัดหาที่ทิ้งขยะรถขนขยะพร้อมจัดหาถังขยะให้ครบทุกหมู่บ้าน

                     ๒.๒) ร่วมกับชุมชน อสม.อปพร.และหน่วยกู้ชีพในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด เช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก โรคไข้ฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้า ไข้วัดใหญ่ ๒๐๐๙ และโรคอื่นๆ ตามสภาวะ

                     ๒.๓) จัดการระบบระบายน้ำให้เพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

                     ๒.๔) จัดทำสถานที่พักผ่อนสวนสุขภาพเพื่ออกกำลังกายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๒.๕) จัดตั้งสถานีอนามัยชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปัญหาการแออัดของโรงพยาบาล

                     ๒.๖) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้เป็นแหล่งน้ำท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                     ๒.๗) สนับสนุนการปลูกป่าการปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง ตามแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๒.๘) สนับสนุนค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยง อสม. อปพร.กู้ชีพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาด เพื่ออำนวยความสะดวกของชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

   

   

   

   

   

            ๓) ด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

                     ๓.๑) จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๓.๒) ร่วมกับชุมชนส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีประกวดสรภัญญะ และประเพณีอื่นๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๓.๓) สนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๓.๔) สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดสิ่งดีงามสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

                     ๓.๕) สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา  และประเทศชาติ

            ๔) ด้านเศรษฐกิจ

                     ๔.๑) สนับสนุนการทำการเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๔.๒) จัดตั้งตลาดนัดเพื่อรวบรวมพืชผลทางการเกษตรเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบของพ่อค้า

                     ๔.๓) จัดตั้งลานข้าวชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๔.๔) สนับสนุนและพัฒนากลุ่มสหกรณ์ชุมชน โรงสีชุมชน และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๔.๕) จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๔.๖) สร้างรายได้ให้คนในชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๔.๗) ส่งเสริมให้มีศูนย์จำหน่าย ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

                     ๔.๘) สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาความรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

            ๕) ด้านพัฒนาสังคม

                     ๕.๑) สนับสนุนให้มีเงินสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างน้อยคนละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน และจะพิจารณาด้วยความเป็นธรรม

                     ๕.๒) สนับสนุนพัฒนาศูนย์ อปพร. หน่วยกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๕.๓) เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ อปพร. หน่วยกู้ชีพ โดยจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้พอเพียง พร้อมจัดอบรมให้แก่พนักงาน อาสาสมัครให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น

                     ๕.๔) สนับสนุนให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย,อัคคีภัย,อุทกอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

                     ๕.๕) สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่องครบทุกหมู่บ้าน

                     ๕.๖) จัดตั้งจุดตรวจเวรยาม ระหว่าง อปพร. หน่วยกู้ชีพ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อลาดตะเวนรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                     ๕.๗) ส่งเสริมให้เยาวชนให้มีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทและห่างไกลยาเสพติด

   

   

            ๖) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                     ๖.๑) จัดให้มีน้ำประปาสะอาด ให้เพียงพอและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

                     ๖.๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง คอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนดินถม เพื่อลำเลียงพืชผลการเกษตรไปทั่วถึงภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๖.๓) จัดทำรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญาให้เพียงพอ

                     ๖.๔) ปรับปรุงระบบคลองชลประทาน คลองส่งน้ำ คลองไส้ไก่สะพานข้ามห้วย หนอง คลอง บึง ให้มีการคมนาคมอย่างสะดวกภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๖.๕) ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าเตือนภัยขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๖.๖) ก่อสร้าง ปรับปรุง ฝายน้ำล้นตามห้วย หนอง คลอง บึง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้ง

            ๗) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ

                     ๗.๑) จัดทำสื่อเสียงไร้สาย เพื่อรายงานการทำงานและกระจายข้อมูลข่าวสารให้ครบทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๗.๒) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์และจัดหาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

                     ๗.๓) ส่งเสริมให้มีการจัดทำเว็บไซต์ตำบล อินเตอร์เน็ตตำบล

                     ๗.๔) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญาทุกหมู่บ้าน

            ๘) ด้านการเมืองการปกครอง

                     ๘.๑) จะปฏิบัติหน้าที่ในกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญาอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม

                     ๘.๒) ให้ชุมชนมีการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ ติดตามประเมินผล และสามารถตรวจสอบได้

                     ๘.๓) จัดการเรื่องบริการทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมในการบริหารจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งและนำข้อเสนอแนะดีๆ ที่สามารถปรับปรุงให้เป็นแนวทางในการทำงาน

                     ๘.๔) จัดให้มีโทรศัพท์ ตู้รับร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งที่สำนักงานและที่บ้านพัก

                     ๘.๕) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรชุมชน ประชาชนเข้าร่วมในการประชุมสภาฯและร่วมรับทราบในการบริหารงานอย่างทั่วถึงทุกครั้ง

                     ๘.๖) ส่งเสริมให้ผู้นำและประชาชนรับทราบเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นๆ

   

                     ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

            ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

            ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคม

            ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

            ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

            ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page