คณะผู้บริหาร


นายทองใบ วันเคลื่อน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 085-4582810

 

นายคงเดช คำควร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 098-2329433

นายเลิศ โกตะคาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 098-6597273

นายอนุสรณ์ ไชยมาลี

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 086-0538478

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองทวี  นาใจดี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 098-2383370

นายไพบูลย์  ดรวิสัย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 043-019162

นายโสดา สุริฉาย

เลขานุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 082-8364673

นางอุไร  นาสมวา

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 043-019162

ชื่อนายสวรรค์  สุาภิบาล

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 099-6902574

นายฉลาด  วิชาชัย

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 093-0820242

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

นายณรงค์ รัตนเกื้อ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 084-6016761

นายเพชรศักดิ์  สุขเพิ่ม

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 089-5773677

นายทองจันทร์  นาถ้ำเงิน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 089-0763145

นางรำไพ  วันเคลื่อน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 061-2852718

นางสาวพรพิมล  นาสวนจิก

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 093-5282142

นางสาวกรรณิกา  วันวิเศษ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 098-1847615

นางสุพรรณ  ไชยคำมิ่ง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 043-019162

นายเคน  ดอนภิรมณ์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 081-1075309

นางบุญยัง  ดอนสินบูรณ์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 061-7418993

นายหัส  พละสาร

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 062-4855361

ชื่อนายสร้อย เขตมนตรี

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 084-2401034

นายประดิษฐ  ไชยคำมิ่ง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 089-7114679

นางไพรวรรณ  ไชยอำนาจ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 089-2752201

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

นายอุเทน  พละสินธ์ุ
เบอร์โทรติดต่อ 043-019162

นางฉวีวรรณ  บุญไชยแสน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 093-0757403

นายประยูร  คำยิ่ง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 043-019162

นายพรสวรรค์  เชยชะนันท์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 081-0512459

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page