สำนักงาน

1. จัดองค์การสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่งาน

             - กำหนดว่ามีงานอะไรบ้างที่จะทำ (กำหนดภาระหน้าที่หลักของหน่วยงาน)
              - กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน
              - มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแก่บุคคลต่าง ๆ ตามตำแหน่ง
             -  กำหนดความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
   2.  จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพในสำนักงานให้พอเพียง ได้แก่
              -  จัดแผนสำนักงาน จัดวางเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือต่าง ๆ
               - การรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page