เอกสารเผยแพร่

pdf

001

Size: 50.78 KB
Hits : 145
Date added: 2562-05-21

เอกสารภายในหน่วยงาน

กฏหมายทีเกี่ยวข้อง

# Title Version Description Size Hits Download
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 50.78 KB 69 Download Preview
กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 51.84 KB 95 Download Preview
กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 103.67 KB 93 Download Preview
กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 81.55 KB 91 Download Preview
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ .2560 109.88 KB 55 Download Preview
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8-2560 32.27 KB 97 Download Preview
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 73.70 KB 97 Download Preview
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50.31 KB 105 Download Preview
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 1.18 MB 99 Download Preview
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 293.62 KB 76 Download Preview
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 140.09 KB 88 Download Preview
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 141.65 KB 93 Download Preview
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 388.87 KB 109 Download Preview
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 76.23 KB 96 Download Preview
พระราชบัญญัติ บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 162.42 KB 98 Download Preview
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 253.64 KB 102 Download Preview
พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 110.38 KB 101 Download Preview
พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ .2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 156.90 KB 87 Download Preview
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 330.11 KB 89 Download Preview
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 214.10 KB 82 Download Preview
พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 293.76 KB 112 Download Preview
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 170.91 KB 94 Download Preview
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขถึง (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 374.03 KB 92 Download Preview
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 93.66 KB 95 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน จ่ายเงิน รักษา 2547 ถึง 2558 232.10 KB 94 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 148.98 KB 102 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 176.77 KB 93 Download Preview
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 16.57 MB 123 Download Preview
รัฐธรรมนูญ 13.71 KB 187 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page