สำนักปลัด


ส.ต.ท.ธีระศักดิ์ ไสยวิจิตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

นางสาวพรทิภาร์ ชัยนาเพิ่ม

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสวรรณญา นันทะเพพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางธนิสตา บัวศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายรุ่งธรรม  ปัญญา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

นายมานพ บรรพชาติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางอัจฉรา ภูอ่อนศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางล้อม ดอนสมจิตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศุภานัน ดอนสมจิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ

นายจักรพงษ์ โพธิ์ศรีรัตน์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

นางยวนใจ ศิริมา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสมัชญา ภูแช่มโชติ

นักทรัพยากรบุคคล

นายศิวัต ศีวิพันธ์

พนักงานทั่วไป

 

นายณรินทร์ บรรพชาติ

นัการภารโรง

นายสำราญ เฉลิมแสน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวช่อบุผา ฝอยทอง

ผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวขนิษฐา นิตยโรจน์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงใจ โฉมเสนาะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนวลละออ กมลภพ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดาวประกาย มาตยาคุณ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรอุมา จงกลรัตน์

ผู้ดูแลเด็ก

นางรวีพรรณ นาชัยลาน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวยุวธิดา พลแถลง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรวิสาข์ มะลาศรี

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอัญชลี คงสมศรี

ผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page