ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี๒๕๖๒

 

องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญาได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการนี้มาประมวลผลลัพธ์ทำแบบปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

ประเมินผ่านช่องทาง https://goo.gl/forms/lMr450zv8gmV3K2u2

หรือ

กล่องข้อความ: หรือ 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page