หมวดทัวไป

 

มาจรฐานถนน

คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักาาแหล่งน้ำ

มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

มาตรฐานการดำเนินงานด้านเอดส์

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัมนาเด็กเล็กอปท

 

มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยช์

มาตรฐานการตลาด

มาตรฐานการท่องเที่ยว

มาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน

มาตรฐานการวางผังเมือง

มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา

มาตรฐานการส่งเสริมศาสนาและจารีตประเพณีท้องถิ่น

มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ

มาตรฐานควบคุมอาคาร

มาตรฐานทางระบายน้ำ

มาตรฐานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ

มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

มาตรฐานสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก

มารตฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสำคัญมาตรฐานบริการสาธารณของอปท

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page