กองคลัง


นางนฤมล ภูทองกิ่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

นางสาวฐิติพร งามประเสริฐ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์วรรณ พรรณขาม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวโสภิต ไสยโชติ

เเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวเบญจวรรณ รักษาศิละ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page